Anslagstavlan!

Välkommen till Electrotekniks hemsida.

 

 

Läs mer under nyheter!

Tjänster

Eldriftsansvar

Den som är innehavare av en elanläggning är enligt lag skyldig att utöva tillsyn på anläggningen, du har s.k. eldriftsansvar. Med tillsyn menas att systematiskt övervaka och kontrollera att elanläggningen och den anslutna utrustningen är i gott skick och åtgärda eventuella fel och brister. Kontakta oss för mer information.

EIO-Q Ledningssystem

EIO-Q ledningssystem är en helhetslösning som innehåller kvalitetssäkring, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.

Systemet är uppbyggt med utgångspunkt på kraven i ISO 9001

och ISO 14001 samt kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete i AFS 2001:1.

Detta system är vår ledstjärna genom alla projekt.

Läs mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetspolicy

img

 

Vi skall leverera tjänster som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och som helst överträffar dessa och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

 

Detta innebär att:

-- Säkerställa att vi har rätt kompetens när vi levererar våra tjänster.

-- Låta vår verksamhet utmärkas av affärsmässighet och god affärsetik.

-- Ha serviceinriktad personal och hålla en hög servicegrad.

-- Vi vet att kvalitet är ett personligt ansvar och en uppgift för oss alla.

    Ständig förbättring är ett självklart arbetssätt för oss på Electroteknik.

-- Planera och styra vår verksamhet så att allt blir rätt från början i varje led.

    Detta gör vi bl.a. genom att med förebyggande åtgärder förhindra att inträffade fel upprepas.

 

"Vår strävan är att göra rätt från början".

 

 

Miljöpolicy

img

 

För att skydda miljön skall Electroteknik aktivt bedriva sin verksamhet resurssnålt och energieffektivt. Miljöarbetet skall baseras på en helhetssyn som omfattar Electrotekniks hela verksamhet.

 

Därför skall vi:

-- Hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt.

-- Arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar.

-- Prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön.

-- Prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas.

-- Höja kunskapen om miljöfrågor hos medarbetarna.

 

"Vi måste alla tänka på miljön och våra barns framtid"

 

 

Ledningssystem

img

Leder till bättre resultat!

EIO-Q är ett ledningssystem som EIO Elektriska Installatörsorganisationen tagit fram. Det gör att vi kan arbeta metodiskt med frågor om arbetsmiljö, elsäkerhet, kvalitet och miljö. Målet är att säkra alla projekt på rätt nivå i dessa delar. EIO-Q ledningssystem är ett branschanpassat kvalitet och miljöledningssystem som säkerställer att du som kund och beställare får det du efterfrågar. Innehållet bygger på installatörernas kravdokument, som i sin tur utgår från ISO 9001 och ISO 14001. Vi tillämpar EIO-Q ledningssystem anpassat till vår verksamhet och våra behov. Genom att följa rutiner, mallar och checklistor kan vi erbjuda och leverera arbeten av jämn och hög klass.

 

Läs mer om www.eio-q.c